Osobnostně sociální výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Retrospektivní nahrávka

Záznam skupinových zážitků třídy během studia formou třídního rozhlasového vysílání.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Během dvou návštěv třída společně připraví záznam dokumentující zážitky a průběh jejich života ve škole.
1. návštěva - příprava vysílání třídy, sběr dat a rozdělení úloh. Žánrová dělba práce při přípravě - kronika, dramatizace, reportáž, hymnus - báseň.
2. návštěva - realizace vlastního nahrávání.

Cíle programu:
Žáci společně zachytí skupinové zážitky třídy během studia. Žáci formulují individuální zkušenosti a zapojí je do širšího kontextu života třídy.

Určeno pro: poslední ročníky školy (9.třída, maturanti)

Délka programu: 2x 2,5 hod.

Termín: podle dohody, rozvrhu a možností obou stran

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, +420 724 232 739,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk