Historie, vlastivěda, Brno Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Brněnské pověsti

Dvě na sobě nezávislé vycházky středem města Brna, během nichž se účastníci seznámí s historickými budovami, zajímavostmi a pověstmi.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
1. okruh: Vznik Brna a získání městských práv, národnostní složení obyvatel, Moravské náměstí, kostel svatého Tomáše, kostel svatého Jakuba, náměstí Svobody, Měnínská brána, kamenná panna na Orlí, Zelný trh, Stará radnice.
2. okruh: Kapucínský kostel a klášter, Biskupský dvůr,
Petrov, Denisovy sady s výhledem a pověstmi o klášteře na Starém Brně a na Špilberku, Nová radnice.
Je možné absolvovat oba okruhy, vzhledem k věku účastníků je však nerealizujeme v jednom dni.
V průběhu výukového programu se žáci seznámí prostřednictvím osobní návštěvy s významnými brněnskými památkami a s pověstmi, které se k nim vztahují.
Učitelé mohou dál pracovat s dětmi a využít připraveného metodického materiálu, který přináší další náměty, hry a úkoly pro upevnění získaných znalostí.

Cíle programu:
Žáci se orientují v historickém centru Brna, dokážou popsat okolnosti vzniku města, vyjmenují a poznají nejznámější památky a k nim se vztahující pověsti.

Určeno pro: 3. - 5. třída

Délka programu: 90 minut

Termín: Po předchozí domluvě v měsících září - říjen, duben - červen.

Cena: 40 Kč - Při menším počtu účastníků 500 Kč za třídní kolektiv.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Alena Vlhová, tel.: 549 524 112, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské

Share Button
tisk